Klubben / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for DYBVAD BOLDKLUB AF 1906
 
§1
Foreningens navn er Dybvad Boldklub. Hjemsted er Frederikshavn Kommune.
 
§2
Foreningens formål er at samle og oplære foreningens medlemmer til udøvelse af boldspil og anden idræt.
 
§3
Foreningen skal såvidt muligt stå som medlem af JBU, DGI og JHF.
 
§4
Foreningen optager både aktive og passive medlemmer. Optagelsen finder sted ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan dog annullere optagelsen mod tilbagebetaling af erlagt kontingent 14 dage fra indmeldelsesdatoen.
Ligeledes kan bestyrelsen ved kontingentrestancer udover 2 måneder og ved særlig graverende opførsel blokere eller udelukke et medlem (jfr. JBU's regler §35)
Bestyrelsens afgørelse til §4 stk. 2 og 3 kan dog indankes for den ordinære generalforsamling.
 
§5
Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.
 
§6
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør ved simpel majoritet de forslag, der i henhold til dagsordenen er forelagt den.
Forslag fra medlemmer skal være formanden skriftligt ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
§7
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og der afholdes ordinær generalforsamling i februar måned ved indvarsling senest 1 måned forud gennem det lokale blad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den altid beslutningsdygtig. Kun medlemmer over 16 år er stemmeberettigede.
 
§8
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når som helst bestyrelsen finder anledning dertil, og skal uopholdeligt indvarsles, når mindst 15 medlemmer indsender begæring derom til bestyrelsens formand med opgivelse af dagsorden.
 
§9
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og består af 5 medlemmer, hvoraf de 3 første afgår 1. gang. Der vælges endvidere 1 suppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer sker skriftligt, hvorefter der stemmes skriftligt blandt de opstillede.
 
§10
Bestyrelsens konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
§11
Generalforsamlingen vælger for hver idrætsgren et udvalg, bestående af 2 medlemmer udenfor bestyrelsen og 1 suppleant. Derudover vælger bestyrelsen 1 medlem af bestyrelsen til hvert udvalg.
Udvalgene vælger selv sin formand, og udvalgene vælges for 1 år ad gangen.
Forslag til udvalgsmedlemmer sker skriftligt, hvorefter der stemmes skriftligt blandt de opstillede.
 
§12
Foreningen forpligtes af formand eller næstformand og et bestyrelsesmedlem. Ved køb og salg af fast ejendom og ved optagelse af gæld, forpligtes foreningen ved den samlede bestyrelse.
 
§13
Foreningen kan ikke opløses når mindst 1/3 af medlemmerne stemmer derimod - uanset bestemmelserne i § 6.
 
§14
I tilfælde af foreningens opløsning kan foreningens passive og resterende aktive medlemmer tage bestemmelse om anvendelse af foreningens faste ejendom og kontante midler på et møde, der skal indkaldes ved skriftlig meddelelse 14 dage forud. Dog skal foreningens midler altid anvendes i sportsligt øjemed i Frederikshavn kommune.
 
§15
Lovændringer kan kun vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger - uanset bestemmelserne i § 6.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 26.11.1985 og stadfæstet på generalforsamlingen den 08.01.1986 med senere ændringer vedtaget på generalforsamlinger den 11.03.1993,  27.02.2002 og 18.02.2010.

Kirsten R. Jensen
Lynge S. Jensen
Tove Hanghøj
Lars Juhl Hansen
Jøren Christiansen
Dybvad Boldklub WEB